Chicwhare@วัดพระสิงห์

ตอนที่ ๗๕ วัดพระสิงห์ พ่อหลวงของเรา

ตามไปดูทั่วไทย


ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากภูฏาน

พระธาตุ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

วันมาฆบูชา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 2555


วัดสำคัญในเชียงใหม่

ตั้งธรรมหลวง กัณฑ์ชูชก 10 ส.ค.55

พระสารีริกธาตุมูลนิธิพระรัตนตรัย


ห้องน้ำวัด

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์